Motorferdsel i utmark

ALL MOTORISERT FERDSEL PÅ VÅR EIENDOM ER FORBUDT

Som stor grunneier og aktiv næringsutøver har AS Meraker Brug en bevisst holdning til motorisert ferdsel på vår eiendom. Ved utøvelse av vår næringsaktivitet er motoriserte kjøretøy ett nyttig hjelpemiddel.  Dette både i skogbruket og i utmarksnæringen. Vi har et 30-talls hytter rundt om på eiendommene. Disse krever selvfølgelig vedlikehold og tilsyn. Her er motoriserte kjøretøy helt nødvendige arbeidsredskap. I utmarksnæringen benytter vi snøscooter på vinteren og i hovedsak beltekjøretøy på barmark. Helikopter benyttes også og dette anser vi det som det mest effektive og skånsomme transportmiddelet med tanke på natur og terrengskader.

I tillegg er det andre med interesser på våre eiendommer hvor det er behov for motorisert transport. Alle private hytter rundt om på eiendommen er gode eksempel.

Riktig brukt til gode og nødvendige formål er motoriserte kjøretøyer gode hjelpemidler. Vi ønsker gjennom vår praksis å legge til rette for at de som har transportbehov skal få utført disse på våre eiendommer.

Dette vil vi gjøre gjennom å gi grunneiers tillatelse. Slik tillatelse kreves av alle som skal ferdes med motoriserte kjøretøy på våre eiendommer, jf Lov om motorferdsel i utmark.

Når det gjelder barmarksferdsel og bruk av helikopter fører vi en spesielt restriktiv praksis.

 

 

De som har ett ønske om og behov for motorisert ferdsel i utmark på våre eiendommer må følge denne framgangsmåten:

1. Innhente grunneiers tillatelse

Søknadsskjema lastes ned her på sidene eller fås ved henvendelse til kontoret. Søknaden leveres eller sendes kontoret. Søknadene vil bli behandlet så raskt som mulig, men det må påregnes en behandlingstid på inntil to uker. 

2. Innhente tillatelse ihht Lov om motorisert ferdsel i utmark.

Vår grunneiertillatelse kan/skal benyttes som grunnlag for søknad til rette myndighet om tillatelse ihht motorferdselloven. Rette myndighet er kommunen som vil kunne veilede videre om det trengs tillatelser fra andre myndigheter. Spørsmål om dette (opplegg, behandlingstid mm) rettes til kommunen. Vi minner om at det er hver enkelt søkers ansvar å avklare behov for og innhente nødvendige kommunale tillatelser.

 

Vår behandling av de vanligste henvendelse om transport med snøscooter:

 

Transport av bagasje og utstyr  til private hytter  som ligger minst 2,5 km fra brøytet vei

Til hytter gir vi tillatelse for hele sesongen for transport av bagasje og utstyr. Kommunen har åpnet for å godkjenne kjøring med en scooter til hver hytte. Flere familiemedlemmer kan føres opp på søknadsskjemaet for den enkelte scooter. Tillatelsen gis for inntil 10 turer pr. sesong.

 

Transport av bagasje og utstyr til seterbygninger
Disse behandles på samme måte som transport til private hytter som ligger minst 2,5 km fra brøytet veg.  Til informasjon vil det ved slik transport  i de fleste tilfeller være behov for kommunal tillatelse og vi minner spesielt om at det er den enkeltes ansvar å innhente slik tillatelse. Vår behandling av slike søknader/tillatelser er gebyrfri.

 

Transport til private hytter som ligger mindre enn 2,5 km fra brøytet vei

Her kan/vil vi gi vår tillatelse i de tilfeller hvor det er snakk om reelle transportoppdrag. Eksempel på dette er transport av ved, materialer, tyngre ting etc. Vår tillatelse vil tidsbegrenses i forhold til omfanget i det enkelte tilfelle. Normal tidsavgrensning er et tidsrom på 10 dager. De fleste oppdrag vil da kunne utføres og det er litt slingringsmonn i forhold til vær- og føreforhold.  Vi gjør oppmerksom på at behandling av slike saker normalt krever en mer omfattende kommunal saksbehandling enn for hytter som ligger lengre enn 2,5 km fra vei.

 

Transport av sjølhogd ved  etter utvisning/kjøp på vår eiendom

De som hogger ved på eiendommen får vår tillatelse til transport av denne med egen snøscooter. Det er ikke gebyr for slik tillatelse. Det trengs ikke kommunal tillatelse for slik vedtransport.

 

Transport med barmarkskjøretøy

Her er vår praktisering restriktiv. Transportoppdrag skal i størst mulig grad søkes løst på vinterføre med snøscooter. Vi utsteder kun tillatelser i spesielle tilfeller. Kun i påkomne tilfeller der behovet er akutt, ikke kan løses på annen måte og hvor forholdene ligger til rette slik at skadene antas å bli minimale. 

 

Transport med helikopter

Som for barmarkskjøretøy er praktiseringen restriktiv. Nødvendig transportoppdrag til hytter o.l. kan likevel med fordel søkes løst med helikopter.

 

Gebyr

Ett gebyr blir innkrevd ved utstedelse av vår tillatelse.  Gebyret er for 2013/14 kr. 500,- pr. søknad/sak/sesong. I noen tilfeller kan vi utstede tillatelse for inntil 3 sesonger (transport til hytter etc). 

 

Skjema for grunneiers tillatelse finner du under nedlastinger i høyre spalte